Austria: nie wolno finansować muzułmanów pieniędzmi z zagranicy

meczetPar­la­ment Au­strii prze­gło­so­wał zmia­ny w pra­wie do­ty­czą­cym mu­zuł­ma­nów. Nowe prze­pi­sy mają utrud­nić funk­cjo­no­wa­nie ra­dy­kal­nych is­lam­skich grup w kraju, ale miej­sco­wi mu­zuł­ma­nie twier­dzą, że nowe prawo bę­dzie ich dys­kry­mi­no­wać.
We­dług de­cy­zji par­la­men­tu w Wied­niu, me­cze­ty i wspól­no­ty mu­zuł­mań­skie w Au­strii nie będą już mogły być fi­nan­so­wa­ne z za­gra­ni­cy, a każda wspól­no­ta bę­dzie mu­sia­ła po­sia­dać Koran prze­tłu­ma­czo­ny na język nie­miec­ki. Au­striac­ki mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych tłu­ma­czył, że dzię­ki takim zmia­nom, znacz­nie zmniej­szy się wpływ ra­dy­ka­łów na grupy au­striac­kich mu­zuł­ma­nów.

Wy­znaw­cy is­la­mu twier­dzą jed­nak, że nowe prawo nie tylko utrud­ni im funk­cjo­no­wa­nie, ale także bę­dzie ich dys­kry­mi­no­wać. Pod­kre­śla­ją, że za­rów­no chrze­ści­ja­nie jak i wy­znaw­cy ju­da­izmu mogą być fi­nan­so­wa­ni z za­gra­nicz­nych pie­nię­dzy. Nie­któ­re wspól­no­ty mu­zuł­mań­skie już za­po­wie­dzia­ły od­da­nie spra­wy przed mię­dzy­na­ro­do­we try­bu­na­ły.
Au­stria była jed­nym z pierw­szych kra­jów w Eu­ro­pie, który wpro­wa­dził re­gu­la­cje do­ty­czą­ce is­la­mu. Prawo z 1912 roku było uwa­ża­ne za no­wo­cze­sne i li­be­ral­ne i stało się pod­sta­wą dla prze­pi­sów w in­nych kra­jach.
W Au­strii miesz­ka obec­nie pół mi­lio­na mu­zuł­ma­nów, w więk­szo­ści po­sia­da­ją­cych tu­rec­kie lub bo­śniac­kie ko­rze­nie. Nie­któ­re wspól­no­ty is­lam­skie w Au­strii były fi­nan­so­wa­ne przez Tur­cję. Jesz­cze przed uchwa­le­niem zmian w prze­pi­sach, nowe pro­po­zy­cje po­tę­pił szef tu­rec­kiej rady re­li­gij­nej.