Abp Hoser: odejście od nauczania Jana Pawła II to duszpasterska zdrada

AbpHHoser– Ko­ściół zdra­dził Jana Pawła II, bo prak­ty­ka dusz­pa­ster­ska do­ty­czą­ca mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny nie po­szła za gło­sem pa­pie­ża, a nawet nie za­po­zna­ła się z jego na­ucza­niem – stwier­dza w roz­mo­wie z KAI ks. Abp Hen­ryk Hoser. I do­da­je, że we współ­czesnym świe­cie, głów­nie za spra­wą me­diów, wszyst­kie re­la­cje oso­bo­we zo­sta­ły ze­ro­ty­zowa­ne.

Prze­wod­ni­czą­cy Ze­spo­łu Eks­per­tów KEP ds. Bio­tycz­nych, z któ­rym wy­wiad prze­pro­wa­dzi­li Alina Pe­tro­wa-Wa­si­le­wicz oraz o. Jacek Szym­czak, w moc­nych sło­wach mówi o „zdra­dzie”, ja­kiej do­pu­ści­li się dusz­pa­ste­rze.

– Po­wiem bru­tal­ne: Ko­ściół zdra­dził Jana Pawła II. Nie Ko­ściół jako ob­lu­bie­ni­ca Chry­stu­sa, Ko­ściół na­sze­go Credo, bo Jan Paweł II był wy­ra­zem, gło­sem au­ten­tycz­ne­go Ko­ścio­ła, ale prak­ty­ka dusz­pa­ster­ska zdra­dzi­ła Jana Pawła II – tłu­ma­czy Abp Hoser.

– Dusz­pa­ster­ska prak­ty­ka zdra­dzi­ła rów­nież pa­pie­ża Jana Pawła II, po­nie­waż nie po­szła za jego gło­sem, nie za­po­zna­ła się nawet z jego na­ucza­niem. Wszy­scy mówią, że jest ono za trud­ne, nawet dusz­pa­ste­rze i czę­ściej świec­cy mówią, że do­ku­men­ty Ko­ścio­ła są za trud­ne, że „my ich nie ro­zu­mie­my” – do­da­je.

Du­chow­ny przy­ta­cza także ba­da­nia, jakie prze­pro­wa­dzo­no w jego die­ce­zji, z któ­rych wy­ni­ka, że można za­ob­ser­wo­wać „stałe ten­den­cje de­sta­bi­li­za­cji życia ro­dzin­ne­go”. – Pol­ska pod tym wzglę­dem jest prze­su­nię­ta w fazie w sto­sun­ku do Za­cho­du, róż­ni­ca wy­no­si 20-30 lat, ale wpły­wy kul­tu­ry li­be­ral­nej stają się u nas coraz bar­dziej ak­cep­to­wa­ne nawet w tra­dy­cyj­nych śro­do­wi­skach – wy­ja­śnia.

– Wszyst­kie re­la­cje oso­bo­we zo­sta­ły ze­ro­ty­zo­wa­ne, a to nie­sły­cha­nie groź­ne zja­wi­sko. Ero­ty­za­cja przy­jaź­ni znisz­czy­ła przy­jaźń męską i ko­bie­cą. Wszy­scy są po­dej­rza­ni o sek­su­al­ne kon­tak­ty, także osoby z prze­szło­ści, na przy­kład Maria Ko­nop­nic­ka i Maria Du­lę­bian­ka. Mi­strzo­wie po­dej­rzeń – Karol Marks, Zyg­munt Freud, Fry­de­ryk Nie­tz­sche, zbie­ra­ją ob­fi­te żniwa. Gen­de­ryzm prze­szedł w queer. Gdyby wczy­tać się w tek­sty roz­ma­itych teo­re­ty­ków tego nurtu okaże się, że świa­tem rzą­dzi sa­tys­fak­cja sek­su­al­na, a czło­wiek ist­nie­je dla or­ga­zmu – mówi dalej w wy­wia­dzie ks. Abp Henryk Hoser.

za onet.pl